Azure white Beige Blue

APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (J¥s囹) ( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2017

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 66/£ÉêÀÄPÁw-2/2017-18 ¢£ÁAPÀ:

Date News & Events
Sep
06
2018

Final Selection List

May
21
2018

Second Provisional Selection List

April
05
2018

Medical Call Letter has been Uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017, (Download from My Application) and attend the Medical as per the schedule mentioned in Call Letter.

Mar
01
2018

PSI (FPB)Provisional Selection List

Feb
07
2018

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible Candidates for Viva-Voce list
Jan
17
2018
Final Answer Key
Jan
05
2018
Provisional Key Answer
Series A   Series B  Series C  Series D  Series E
Dec
02
2017

Written Examination Fixed on 09-Dec-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sep
25
2017

Bengaluru Ground

The ET-PST schedule fixed on 25/09/2017 at 3rd Battalion Parade Ground, KSRP, Bengaluru. is postponed to 28/09/2017 at 3rd Battalion Parade Ground, KSRP, Bengaluru.

Sep
18
2017
ET-PST CALL LETTER

ET-PST Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017, Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in the call letter without fail.


01/08/2017

DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION

themedemic

16/08/2017

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION

themedemic

18/08/2017

LAST DATE FOR PAYMENT OF THE ONLINE APPLICATION FEE

Fee Details

±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

PSI(FPB)
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B 250
02 SC , ST, CAT-01 100

Recruitment stages

£ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

Education Qualification

PSI (FPB)
Must be a holder of a Bachelors Degree in Science having Bioloagy , Physics, Chemistry, Zoology, Botny, Forensic Science, Criminology, Developmental Biology, Bio-Chemistry, Cell Biology, Bio Science, Micro- Biology, Bio-Physics, Computer Science as one of the subjects from a University established by law.

Click here!! Note

AGE CRITERIA

Sl.No.
PÀæªÀĸÀASÉå
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1. PSI(FPB)
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

16 / 08 / 2017

Know Your Age

BORN BETWEEN 16.08.1989 AND 16.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 16.08.1987 AND 16.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

FOR INSERVICE CANDIDATE
GM
35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 16.08.1980 AND 16.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B

40YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 16.08.1977 AND 16.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 16/08/2017 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING , WOMEN & INSERVICE)
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI (FPB) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
3.80 Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
FOR WOMEN & INSERVICE 
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI (FPB)
400 Mtrs Run
 
2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90Mtrs (In 3 chance only)

Shotput ( 4 Kg) 3.75. Mtrs (In 3 chance only)

PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice

CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
For Inservice
WEIGHT
(For Women only)
45 Kg

Vacancy Details

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK-Region Reserved Posts
    Direct In-service Ex-servicemen Direct  
    MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN MEN TOTAL
01 PSI (FPB) 01 01 01 01 01 05
Contact