Azure white Beige Blue

APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (J¥s囹) ( ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2017

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: 66/£ÉêÀÄPÁw-2/2017-18 ¢£ÁAPÀ:

Date News & Events
Mar
01
2018

PSI (FPB)Provisional Selection List

Feb
07
2018

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for the POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Eligible Candidates for Viva-Voce list
Jan
17
2018
Final Answer Key
Jan
05
2018
Provisional Key Answer
Series A   Series B  Series C  Series D  Series E
Dec
02
2017

Written Examination Fixed on 09-Dec-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sep
25
2017

Bengaluru Ground

The ET-PST schedule fixed on 25/09/2017 at 3rd Battalion Parade Ground, KSRP, Bengaluru. is postponed to 28/09/2017 at 3rd Battalion Parade Ground, KSRP, Bengaluru.

Sep
18
2017
ET-PST CALL LETTER

ET-PST Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017, Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in the call letter without fail.


01/08/2017

DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION

themedemic

16/08/2017

LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION

themedemic

18/08/2017

LAST DATE FOR PAYMENT OF THE ONLINE APPLICATION FEE

Fee Details

±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

PSI(FPB)
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B 250
02 SC , ST, CAT-01 100

Recruitment stages

£ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

Education Qualification

PSI (FPB)
Must be a holder of a Bachelors Degree in Science having Bioloagy , Physics, Chemistry, Zoology, Botny, Forensic Science, Criminology, Developmental Biology, Bio-Chemistry, Cell Biology, Bio Science, Micro- Biology, Bio-Physics, Computer Science as one of the subjects from a University established by law.

Click here!! Note

AGE CRITERIA

Sl.No.
PÀæªÀĸÀASÉå
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1. PSI(FPB)
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

16 / 08 / 2017

Know Your Age

BORN BETWEEN 16.08.1989 AND 16.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 16.08.1987 AND 16.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

FOR INSERVICE CANDIDATE
GM
35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 16.08.1980 AND 16.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B

40YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 16.08.1977 AND 16.08.1996 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 16/08/2017 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING , WOMEN & INSERVICE)
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI (FPB) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
3.80 Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
FOR WOMEN & INSERVICE 
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI (FPB)
400 Mtrs Run
 
2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90Mtrs (In 3 chance only)

Shotput ( 4 Kg) 3.75. Mtrs (In 3 chance only)

PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice

CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
For Inservice
WEIGHT
(For Women only)
45 Kg

Vacancy Details

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK-Region Reserved Posts
    Direct In-service Ex-servicemen Direct  
    MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN MEN TOTAL
01 PSI (FPB) 01 01 01 01 01 05
Contact